อาคารเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

อาคารเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ ปทุมธานี พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร
เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม ความหนา 2 นิ้ว สามารถป้องกันความร้อน
และลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งยังสามารถช่วยลดเสียง
รบกวนจากภายนอกอีกด้วย